@2017 www.pe.eng.ku.ac.th                                                                                                                                                 Professional Engineering
    นิสิตกลุ่มที่ 5 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำรายงานวิชา สัมมนา (Seminar) ในหัวข้อ การบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน ซึ่งมีการเรียนการสอนในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น โดยรายงานเป็นการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากการสัมมนา รวมถึงจัดทำสื่อนำเสนอสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
 
  การดำเนินการจัดทำรายงานและสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ โดยได้รับความความอนุเคราะห์ข้อมูล จาก พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงการให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โครงการฯและเพื่อนร่วมรุ่น PE14 เป็นอย่างดี
 
  อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้อาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ทางคณะผู้จัดทำรายงาน จึงขออภัยล่วงหน้าสำหรับข้อผิดพลาดดังกล่าว และจะนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการทำรายงานฉบับต่อๆไป

Download Report กลุ่ม5/2560
หน้าหลัก
วิทยากรบรรยาย คุณประสงค์ ธาราไชย
คณะผู้จัดทำ กลุ่ม 5/2560
คณะผู้จัดทำ กลุ่ม 5/2560