2) วงจรการพิจารณาโครงการ (Project Cycle)

1.    Project Identification
2.    Project Preparation
3.    Project Appraisal and Approval
4.    Project Implementation
5.    Project Evaluation


การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กรณีศึกษา : การประเมินโครงการของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

..............................................................................................................
1)  การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ
2.    ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการวิเคราะห์โครงการ
3.    การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
4.    เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุนและอัตราคิดลด
5.    การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
6.    กรณีศึกษา
www.pe.eng.ku.ac.th @2016 Professional Engineering @ Kasetsart University.Tel. +6602-561-3466
  •     โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
  •     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

GROUP 7EVEN
3) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ

1.    การกำหนดโครงการ คือ การจัดสรรทรัพยากรไปลงทุนในโครงการที่มีความสำคัญ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง เริ่มจากแนวคิดที่จะทำโครงการอะไร และนำไปสู่การกำหนดโครงการและทางเลือกที่เป็นไปได้ และนำไปสู่การปฏิบัติ จากการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในด้านเทคนิค การเงิน สังคม สถาบัน และอื่นๆ

2.    การพัฒนาและเตรียมการ เป็นการร่างรายละเอียดของโครงการ โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อนำมาประเมินว่าโครงการที่พิจารณามีความเหมาะสมในการลงทุนหรือไม่
    -  การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
        -  การวิเคราะห์ด้านการเงิน
        -  การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
        -  การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

3.    การประเมินและอนุมัติโครงการ
     ผู้วิเคราะห์โครงการมีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับสมบูรณ์แล้ว นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจและอนุมัติโครงการ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติจะประเมินว่าโครงการที่นำเสนอจะมีความเป็นไปได้ในแต่ละด้านเพียงใด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำโครงการไปดำเนินการปฏิบัติได้

4.    การปฏิบัติและดำเนินการเป็นการนำโครงการที่ผ่านการอนุมัติไปปฏิบัติและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
5.    การติดตามและประเมินผลเพื่อทราบถึงผลสะท้อนกลับต่างๆจากการดำเนินการโครงการ
        -  การติดตามผล เป็นกระบวนการที่เน้นการควบคุมตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน การดำเนินงานรวมทั้งการจัดทำรายงานผลเพื่อทราบความก้าวหน้าของโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข
                -  การประเมินผล เป็นกระบวนการที่วิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
    -  การจัดสรรที่เป็นเลิศตามหลักพาเรโต้
    -  ความล้มเหลวของระบบตลาด
    -   ส่วนเกินของผู้บริโภค

4) แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
1.    ศึกษาขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจน
2.    ระบุและวัดต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการในแต่ละปี
3.    ประเมินค่าของต้นทุนและประโยชน์ของโครงการเป็นตัวเงิน
4.    เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
5.    วิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการวิเคราะห์
6.    สรุปผลการวิเคราะห์


5) งบการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
    1.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
    2.  ค่าใช้จ่ายดำเนินการ
    3.  เงินทุนหมุนเวียน
    4.  ผลประโยชน์
    เกิดขึ้นโดยกระจายต่างเวลากัน มูลค่าของแต่ละรายการจะถูกนำมารวมในงบกระแสไหลเวียนทรัพยากรทุกๆ ปี และจะมีการคิดลดค่าเงินทุกรายการในอนาคตให้มาอยู่ที่ฐานเวลาเดียวกัน
    ต้นทุนของโครงการ  คือ ค่าใช้จ่ายที่เสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตมาใช้ในการผลิตผลผลิตของโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายดำเนินการ เงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายด้านผลกระทบภายนอก
    1.  ค่าใช้จ่ายลงทุน
        1.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเริ่มแรก หรือราคาโครงการ เป็นมูลค่าของปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเพื่อเป็นฐานการผลิต นับเป็นปัจจัยคงที่ เช่น ที่ดิน ค่าก่อสร้างโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์  ค่าขนส่งอุปกรณ์ ค่าที่ปรึกษาและบริหารโครงการ  ค่าประกันภัย ค่าภาษี 
                  1.2  ค่าใช้จ่ายลงทุนทดแทน เป็นค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินโครงการเพื่อคงไว้เพื่อกำลังการผลิต สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุก่อนที่สิ้นโครงการ              1.3 มูลค่าคงเหลือ เป็นมูลค่าของการลงทุนเมื่อโครงการสิ้นอายุโครงการ

    2. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ
        เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงของการดำเนินงานขึ้นอยู่กับระดับการผลิต โดยปกติกรอบเวลาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะเป็นไปตามแนวโน้มของผลผลิต ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ เป็นต้น
    3. เงินทุนหมุนเวียน
เป็นส่วนที่จำเป็นต้องมีเพียงพอเพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้ ทุนนี้เกิดขึ้นเมื่อเริ่มดำเนินการและอาจมีมูลค่าคงเหลือในปีสุดท้ายของอายุโครงการ
    4. ค่าใช้จ่ายด้านผลกระทบภายนอก
    เกิดจากการลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบเชิงลบต่อบุคคล หรือสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ6) ผลประโยชน์โครงการ
1.    ผลประโยชน์ทางตรง
เกิดจากการใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตของโครงการโดยตรง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปผลผลิตขั้นสุดท้าย ผลผลิตขั้นกลาง การประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า การลดต้นทุนจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็นต้น
2.    ผลประโยชน์ทางอ้อม
เป็นผลประโยชน์จากโครงการที่มีต่อสังคมโดยรวมที่อยู่ภายนอกโครงการ

ขั้นตอนการประเมินกระแสผลประโยชน์และต้นทุนโครงการ
  1. การแปลงวัตถุประสงค์เป็นโครงการเป็นผลประโยชน์และต้นทุนโครงการ โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ
  2. การกำหนดสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินการประมาณการกระแสมูลค่าของผลประโยชน์และต้นทุน

การวิเคราะห์สินค้าและบริการที่ไม่ผ่านตลาด
  1. Travel Cost Method
  2. Hedonic Price Method
  3. Contingent Valuation Method
  4. Benefit Transfer Method
  5. Choice Modelling