เว็บไซต์นี้เพื่อประกอบการศึกษาในรายวิชา 01217597 วิชา สัมมนา (Seminar)
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.pe.eng.ku.ac.th
    นิสิตกลุ่มที่ 6 โครงการ วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร มหาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดทำรายงานวิชา สัมมนา (Seminar)
ในหัวข้อ Geotechnical for Geo-hazard Management โดยเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับ
1.1 การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเรื่องการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครฯ ในอนาคต
1.2 ภัยพิบัติดินถล่มกับกรณีศึกษา
1.3 ความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดทางภาคเหนือ
    ซึ่งมีการเรียนการสอนในวันที่ 24 กันยายน 2559 นั้น เพื่อเป็นการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหา จัดทำรายงาน และจัดทำสื่อนำเสนอสื่อการเรียนรู้ผ่านเวบไซต์
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ศึกษาแก่ผู้ที่สนใจต่อไป
    การดำเนินการจัดทำรายงานและสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ โดยได้รับความความอนุเคราะห์ข้อมูล จาก รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทฯ รุ่นพี่ PE12
และ เพื่อนร่วมรุ่น PE13 เป็นอย่างดี
    หากในรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดทำรายงาน ขออภัยล่วงหน้าสำหรับข้อผิดพลาดดังกล่าว และจะนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการทำรายงานฉบับต่อๆ ไป