หน้าหลัก
แนวคิดการออกแบบและวางผังเมือง
ประวัติความเป็นมาของผังเมืองในประเทศไทย
คณะผู้จัดทำ
ประวัติวิทยากร
กรณีศึกษา ผังรวมจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง แนวคิดในการออกแบบและวางผังเมือง
  • โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • www.pe.eng.ku.ac.th     Tel. 02-561-3466
    ทางภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์ ดร. ดุษฎี ทายตะคุ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวคิดในการออกแบบและวางผังเมืองที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย" กรณีศึกษาการศึกษาผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยบรรยากาศภายในการบรรยาย เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง จากวิทยากรผู้ทรงความรู้ ทำให้นิสิตของโครงการได้รับความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่ นิสิตของโครงการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ทั้งปี 1 และปี 2ให้ความสนใจ เรียนรู้จากวิทยากรผู้บรรยายอย่างตั้งอกตั้งใจ