A case study in the apply of information technology
In order to optimize the management of infrastructure.
กรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน
ความหมายของ BIM

    BIM เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาสำหรับ การออกแบบอาคารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของแนวคิดของการออกแบบ, เวลาในการทำงาน, การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงการประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถกำหนดและใส่ข้อมูลต่างๆตลอดจนรายละเอียดลงไปในทุกๆส่วนขององค์ประกอบอาคาร เช่น ขนาดความกว้างยาว, วัสดุต่างๆ, รูปแบบในการเขียนแบบ, ราคา และอื่นๆ ทำให้ทุกส่วนของการออกแบบมีความครบถ้วนทั้งในรูปแบบ 2มิติและ 3มิติ โดยมิใช่เป็นเพียงแค่การเขียนเส้น หรือแค่การขึ้นรูปเป็น 3มิติเท่านั้น แต่เป็นการทำงานควบคู่กันไปทั้งกระบวนการ ทำให้สถาปนิกได้ใช้ทักษะในด้านออกแบบได้อย่างเต็มที่อย่างแท้จริง มากกว่าแค่การเขียนแบบธรรมดาทั่วไป โดยใช้แบบจำลอง 3 มิติแบบ Parametric Model ในการบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบ การประมาณราคา การวิเคราะห์ การจำลองสถานการณ์ การติดตามความก้าวหน้า การควบคุมการใช้งาน และการบำรุงรักษา

ที่มา : www.applicadthai.com
ประโยชน์ของ BIM
ช่วยตรวจสอบความขัดแย้งขัดแย้ง (Conflicts) ระหว่างงานโครงสร้างกับงานระบบต่างๆ
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง ทำให้ช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงระหว่างการก่อสร้างและช่วยให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลา

ที่มา : https://blog.econocom.com
ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการก่อสร้าง
เนื่องจาก BIM แสดงผลในมุมมองต่างๆ แบบ 3 มิติ และมีรายละเอียดโครงการครบถ้วน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารในโครงการ  ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ลดการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (Change Orders)
ที่มา : https://www.aecmag.com
ลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการออกแบบ
    BIM สามารถ จัดทำแบบก่อสร้างแบบ 2 มิติโดยอัตโนมัติจากแบบจำลอง BIM ทำให้ลดระยะเวลาในการเขียนแบบ 2 มิติ การเขียนผังพื้น (Floor Plan) การเขียนภาพตัด (Section View) และการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา อีกทั้งแบบ 2 มิติ ผังพื้น และภาพตัด ทั้งหมด จะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนขนาดหรือระยะของชิ้นส่วนในแบบจำลองBIM ทำให้ลดข้อผิดพลาดในแบบก่อสร้าง


สามารถคำนวณปริมาณงานโดยอัตโนมัติ
    ทำให้ลดข้อผิดพลาดและระยะเวลาในการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง

ตัวอย่างการประยุกต์ BIM เพื่อนำไปใช้งาน
-    การวิเคราะห์การตัดวัสดุ เช่น การตัดเหล็กเสริมให้เหลือเศษน้อยที่สุด
-    การวิเคราะห์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกฎหมายในงานก่อสร้าง
-    การเชื่อมโยง BIM กับระบบสารสนเทศอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน
-    การรายงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการแบบ 3 มิติ
-    การเชื่อมโยง BIM กับแผนงานก่อสร้างและข้อมูลค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทาแผนงานก่อสร้างแบบ 5 มิติ (x, y, z, time และ cost)
-    การใช้จำลองขั้นตอนการก่อสร้างและวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
-    การจัดเก็บข้อมูล 3D As-Built และเชื่อมโยงกับข้อมูลแผนการบำรุงรักษา เพื่อแจ้งเตือนและบริหารสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืน


ตัวอย่างโครงการนำ BIM ไปประยุกต์ใช้งาน
การก่อสร้าง A1 Motorway ในประเทศโปแลนด์
ติดตั้ง GPS System + BIM Model สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ทำให้งานก่อสร้างมีความถูกต้องสูง (ความคลาดเคลื่อนงานดิน < 2 cm, ความคลาดเคลื่อนผิวทาง < 5 mm) และยังใช้ BIM Model ช่วยคำนวณดินขุดดินถม และวางแผนผังโครงการ (Site Plan Simulations) ทำให้ลดยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง

การก่อสร้าง Highway 78 ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
โครงการนำร่องในการนำ BIM Model มาใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร (Machine Guidance Grading) ในงาน Subbase, Fill-slope, Embankments เป็นผลทำให้ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
โครงการ M25 Widening ในประเทศอังกฤษ
    โครงการนี้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานของการพัฒนาโครงการถนนขนาดใหญ่ในอนาคตโดยใช้ BIM

โครงการ Bj?rvika Tunnel ในประเทศนอร์เวย์
โครงการ Crusell's Bridge ในประเทศฟินด์แลนด์
ที่มา
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด, ArchiCAD : BIM Building Information Modeling ; http://www.applicadthai.com/archicad/bim/
Gate Control System
Water Quality Monitoring System
5-Dimentional Flood Simulation
Lecturer
Building Information Modeling
Team Work
Thai Truck Center
References
HOME