การผังเมืองเป็นศาสตร์ด้านการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและการสร้างเมือง  โดยให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นถิ่นอย่างสมคุณค่า
       ต้องอาศัยปัจจัยศาสตร์ 3 ประการ คือ
1.ศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ทรัพยากรดิน น้ำ และระบบนิเวศพื้นถิ่น
2.ศาสตร์ด้านการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
3.ศาสตร์ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง

นักปฐพี -สิ่งแวดล้อม
       ผู้ให้ข้อมูลความชัดเจนด้านปฐพี ศักยภาพของทรัพยากรดินในพื้นที่ ตลอดจขนข้อมูลด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก่อนนำสู่กระบวนการวางผังและการตัดสินใจใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป

สถาปนิก-นักผังเมือง
       ผู้ออกแบบสัณฐานทางกายภาพของเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของดินและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มี อยู่โดยรอบ การวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยจำแนกสัดส่วนการใช้งานแต่ละประเภท  ให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของชุมชขนในแต่ละกลุ่ม


วิศวกรโครงสร้างพื้นฐาน
       ผู้รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและองค์ประกอบหลักของเมือง ผู้เสริมการบริการพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยในระบบเมืองโดยรวม


วิศวกรด้านบริการเมือง
       วิศวกรที่รับผิดชอบงานบริการเมืองต่างๆ ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล พลังงาน ที่ให้บริการเมือง การบริการพื้นฐานเพื่อให้เกิดชุมชนเมืองที่สมบูรณ์และมีมาตรฐานในระดับดี


 • พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
 • พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
 • พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
 • พระราชบัญญัติพาณิชย์นาวี พ.ศ. 2547
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2547
 • พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 • องค์ประกอบที่สมดุลระหว่างเมือง และระบบนิเวศ
 • องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
 • องค์ประกอบด้านกายภาพเมือง
 • องค์ประกอบด้านพื้นที่ทำกิน
 • องค์ประกอบด้านการบริการพื้นฐาน
 • องค์ประกอบด้านการตั้งถิ่นฐาน
 • ระบบนิเวศชุ่มน้ำที่สมบูรณ์  ที่ต้องอนุรักษ์
 • ระบบนิเวศป่าไม้ที่ต้อง อนุรักษ์และดูแลอย่างใกล้ชิด
 • แหล่งลูกโซ่วงจรชีวิตของสรรพชีวิตทั้งหลาย
 • แหล่งผลิตอาหารที่ต้องคงอยู่
 • วิถีวัฒนธรรมบนการเกษตรที่คงอยู่ต่อไป
กรอบแนวคิดของประเทศในสหภาพยุโรป Eco-City European energia concept (Denmark summit on Green and Sustainable Development) หมายถึงการพัฒนาที่สะอาด  มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองดังต่อไปนี้
 • การพัฒนาเมืองที่สะอาด ปลอดมลพิษ และประหยัดพลังงาน
 • เมืองที่ประชาชนให้พลังงานธรรมชาติในการเคลื่อนที่ ปลอดมลพิษ ไม่รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เมืองที่มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคุณภาพเพื่อมวลชน
 • เมืองที่รื้อฟื้นวัฒนธรรมกลุ่มบ้านที่พึ่งพาและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  เพื่อนบ้านเป็นมิตร สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
 • ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
 • ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
 • การวางผังการใช้พื้นที่ที่สมดุล

 • เมืองที่ปลอดมลพิษ  เพิ่มพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียว
 • เมืองที่ประหยัดพลังงาน  เมืองที่เงียบสงบ
 • เมืองคุณภาพที่ปราศจากอุบัติเหตุ และความวุ่นวาย
 • เมืองที่มีระเบียบด้านกิจกรรมและด้านการใช้พื้นที่หาใช่เมืองสบสนและเต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวาย
แนวคิดของเมืองสีเขียว  เมืองนิเวศในยุโรป
 • พื้นที่เชื่อมโยงชุมชนด้วยการเดินทางที่สะอาด
 • พื้นที่ทางเท้าสีเขียวเพื่อคนทั้งมวล
 • ปัจจัยสนับสนุนเมืองสะอาด จักรยาน เส้นทางสีเขียว
 • เมืองที่เน้นการประหยัดพลังงาน สิ่งแวดล้อมสะอาด
ก้าวย่างเกินกว่าจุดสมดุล    สู่ความเสียหาย
 • การขยายตัวของเมืองอย่างไร้รูปแบบ  การสูญเสียพลังงาน
 • การเพิ่มของประชาชน การเพิ่มปริมาณรถยนต์ การเพิ่มมลพิษ
 • ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง  ขยะอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
 • เมืองที่อาจดูทันสมัย  แต่ไร้ซึ่งคุณภาพชีวิต หาใช่เมืองน่าอยู่
วิถีวัฒนธรรมที่จะเปลี่ยนไป  จากการก้าวสู่เมืองทันสมัย
       บางครั้งความเป็นเมืองต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรอย่างน่าเสียดายซึ่งธรรมชาติบางอย่างฟื้นคืนสภาพได้ยากยิ่ง  สถาปนิกต้องระวัง
การเดินทางเชื่อมชุมชนนอกเมือง โดยไม่กระจายพื้นที่
 • เพื่อมิให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น พื้นที่เกษตรยังคงสภาพความสมบูรณ์อยู่ต่อไปเช่นเดิม
 • ระบบการขนถ่ายผู้โดยสารจากนอกเมืองทำได้รวดเร็วมากขึ้น
 • โอกาสของคนชานเมืองที่จะกลับเข้าสู่เมืองสะดวกขึ้น
Urban linkage express movement
 • เมืองที่เน้นการเดินทางภายในที่คล่องตัว
 • เชื่อมโยงการเดินทางภายในเมือง และการเดินทางนอกเมือง
 • ปลอดภัย สะดวก ประหยัด สำหรับคนเมือง