โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
(Infrastructure Engineering and Management)

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย    : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ภาษาอังกฤษ    : Master of Engineering Program in Infrastructure Engineering and Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม     : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร)
ชื่อย่อ     : วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร)
ชื่อเต็ม     : Master of Engineering (Infrastructure Engineering and Management)
ชื่อย่อ     : M.Eng. (Infrastructure Engineering and Management)

3.วิชาเอก  : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร
    5.1  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
    5.2  ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
    5.3  การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนิสิตไทย
    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
    5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร


ก. วิชาเอก          
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
- สัมมนา

  2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 

13 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก   
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร


ก. วิชาเอก          
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- สัมมนา

  2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 

13 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก   
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                

หน่วยกิต
หลักสูตร แผน ข