โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
ก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งวงการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
PROFESSIONAL ENGINEERS (2004-2013)

    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งวงการวิศวกรโยธาสำหรับงาน"ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 10 ปี PE" โดยภายในงาน แบ่งออกเป็น  3 ช่วง ได้แก่
    ภาคเช้า : ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคาร 9 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ภาคบ่าย : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต" ด้านน้ำโดย ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด (อดีตอธิบดีกรมชลประทาน) ด้านคมนาคมโดย ดร.สุวัฒน์ วาณีสุบุตร (อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และด้านพลังงานโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) ณ อาคาร 17 นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ภาคค่ำ : ผู้จัดงานเชิญนิสิตเก่ามาเปิดเผยเคล็ดลับการทำงานที่ได้เรียนรู้จากโครงการฯ พร้อมแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง PE และจากนั้นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ต่อด้วยเป็นพิธีมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ผู้สอน และปิดท้ายงานเลี้ยงสัมพันธ์พี่น้อง PE
"ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 10 ปี PE" จัดโดยนิสิตรุ่นที่ 10 และนิสิตเก่าที่ได้ลงทุน ลงแรง และสร้างงานด้วยหัวใจ เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้รับความประทับใจ จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
   โครงการฯ เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีนิสิต PE รวมรุ่นที่ 1 ถึง 10 แบ่งออกเป็นภาครัฐ จำนวน 154 คน ภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 62 คน และภาคเอกชน จำนวน 176 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 392 คน

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ